Untitled Document


    ทางศูนย์ซ่อมสตาร์เซิร์ฟ เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจเช็ควิเคราะห์รถ BMW ซึ่งสามารถตรวจเช็คถึงสาเหตุของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถของท่านได้และยังสามารถดูค่าการทำงานของระบบต่างๆ เพื่อประกอบการตรวจเช็ค รวมทั้งสามารถโปรแกรมกล่องคอนโทรลหลังจากที่เปลี่ยนใหม่เพื่อให้ระบบการทำงานกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Untitled Document